Նախագծում (մշակում և կառավարում)

Նախագծվող տարածքի ուսումնասիրում
Նախագծի էսկիզային մշակում
Հատակագծային լուծումների մշակում
Կահավորման սխեմատիկ զոնավորում
Ջրամատակարարման և հոսանքի կետերի տեղանշում
Աշխատանքային գծագրերի մանրամասն մշակում